etusivulle
 

Sivustoon on linkitetty
Adobe pdf-tiedostoja.
Päivitä tarvittaessa
reader-ohjelmasi:
Adobe Acrobat Reader

Sukuyhdistys 104
Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry104
Säännöt 106
106

Yhdistyksen nimenä on "Sjöstedt-suvun sukuyhdistys" ja sen kotipaikkana on Vesilahden pitäjä.


Yhdistyksen tarkoituksena on suvun jäsenten keskeisten suhteiden ylläpitäminen, esivanhempien muiston vaaliminen, nimenomaan heidän vaiheidensa selvittäminen, sekä sukua koskevien asiakirjojen, valokuvien ja muistoesineiden tallettaminen.


Yhdistyksen jäseniksi ovat oikeutettuja liittymään kaikki, jotka polveutuvat isänsä tai äitinsä puolelta Sjöstedtistä tai ovat naimisissa Sjöstedtin kanssa, sekä heidän lapsensa seuraavissa polvissa. Sillä joka on kantanut, tai kantaa toista sukunimeä, mutta voi todistaa kuuluvansa Sjöstedt-sukuun, on myös edellämainitut oikeudet.
105

Jäseneksi pääsemiseen vaaditaan kirjallinen anomus ja sukupäivien hyväksyminen.


Jäsenyys lakkaa kuoleman, eron tai erottamisen johdosta.
Eron saa pyytämällä sitä kirjallisesti esimieheltä. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän huomattavalla tavalla on loukannut suvun kunniaa tai milloin siihen muutoin on tärkeä syy olemassa. Sukupäivät päättävät erottamisesta.


Yhdistyksen elimet ovat sukuneuvosto, sukutoimikunta ja sukupäivät.


Sukuneuvoston esimiehen toimeen voi astua vain se, joka on täyttänyt 30 vuotta, ja valitsevat esimiehen yleiset sukupäivät.


Jos esimies on jatkuvasti kykenemätön täyttämään velvollisuuksiaan, tai laiminlyö niitä, valitsevat sukupäivät sijaisen, joka astuu hänen tilalleen. Tilapäisten esteitten sattuessa hoitaa varaesimies hänen tehtäviään.


Esimies toimii puheenjohtajana sukupäivillä sekä sukuneuvoston ja sukutoimikunnan kokouksissa, edustaa yhdistystä ulospäin ja kirjoittaa yhdistyksen nimen.

10§
Yhdistyksen toimintaa valvoo sen hallituksen neljäksi vuodeksi yleisillä sukupäivillä valittu sukuneuvosto. Sukuneuvosto, jossa esimiehen lisäksi on kahdeksan muuta jäsentä, valitsee keskuudestaan varaesimiehen, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Kahden vuoden perästä eroaa (ensimmäisen kerran arvan kautta) puolet jäsenistä ja valitaan yhtä monta uutta. Vanhat jäsenent voivat myöskin tulla valituiksi. Jos sukuneuvoston jäsen eroaa ennen kuin hänen vuoronsa olisi, on sukuneuvoston täydennettävä itsensä, kunnes seuraavat uudet vaalit toimitetaan.

11§
Sukutoimikunta, jonka muodostavat esimies, sihteeri ja rahastonhoitaja, hoitaa yhdistyksen juoksevat asiat sukuneuvoston antamien ohjeiden mukaisesti, mikäli asiat eivät nimenomaisesti kuulu sukupäiville.

12§
Sihteeriksi valitun sukuneuvoston jäsenen on pidettävä sukukronikkaa, johon merkitsee kaikki ne sukua koskevat tapahtumat, jotka ovat maininnan arvoisia, erittäinkin sukupäivien pöytäkirjat. Edelleen hänen tulee säilyttää sukuarkistossa kaikki asiakirjat ja kaikki tutkimusta ja ja jäseniä koskeva kirjeenvaihto.

13§
Rahastonhoitaja hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta mahdollista omaisuutta ollen niistä vastuussa sukupäiville, ja hän on oikeutettu ilman erityistä valtuutusta nostamaan yhdistykselle tulevia varoja.

14§
Tilinpäätös on tehtävä kalenterivuosittain aina tammikuun ajalla, ja tilit sekä yhdistyksen hallinto tarkistetaan viimeistään helmikuussa. Sukupäivät valitsevat kaksi vakinaista ja kaksi varatilintarkastajaa kutakin tilikautta varten.

15§
Sukuneuvosto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat, ja voidaan sitovia päätöksiä tehdä kun ainakin neljä sukuneuvoston jäsentä ja puheenjohtaja ovat saapuvilla ja päätökseen yhtyvät.
Äänten mennessä tasan tapahtuu uusi äänenstys, jolloin, jos äänet uudelleen menevät tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee.

16§
Yleiset sukupäivät pidetään joka vuosi ensimmäisenä sunnuntaina heinäkuuta paikassa, jonka sukutoimikunta määrätköön, ja tulee ilmoitus tästä hyvissä ajoin kirjallisesti lähettää jokaiselle sukuyhdistyksen jäsenelle, jonka olinpaikka on tunnettu.
Yleisten tai ylimääräisten sukupäivien ajan muuttamisesta päättää sukutoimikunta, jos jokin erityinen syy sitä vaatii..
Yleisillä sukupäivillä johtaa sukuyhdistyksen puheenjohtaja keskusteluja. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
2. muistosanat edellisenä yhden vuoden jaksona kuolleista jäsenistä.
3. esitetään sukuneuvoston vuosikertomus ja tilintarkastajain lausunto sekä vahvistetaan ttilinpäätös.
4. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä sukuneuvostolle ja rahastonhoitajalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja siitä tehdyt tilit antavat aihetta.
5. valitaan jäsenet sukuneuvostoon erovuorossa olevien tilalle sekä sukuyhdistyksen esimies.
6. valitaan kuluvan vuoden tilejä ja hallintoa tarkastamaan kaksi tilientarkastajaa ja näille kaksi varamiestä.
7. päätetään jäsenmaksun suuruudesta.
8. käsitellään muut kokousilmoituksessa mainitut asiat.
9. jäsenten esittämät asiat.

17§
Yleisillä sukupäivillä on jokaisella sukuyhdistyksen jäsenellä, joka on tullut lailliseen ikään ja on vuosimaksunsa suorittanut, äänioikeus.
Esiintulevat asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, lukuunottamatta niitä kysymyksiä, jotka on mainittu 23 ja 24 §:issä. Äänten mennessä tasan menetellään niinkuin mainitaan 15 §:ssä.

18§
Poissaoleva saakoon valtakirjalla siirtää äänioikeutensa läsnäolevalle äänioikeutetulle. Älköön kuitenkaan kukaan äänestäkö useammalla kuin yhdellä valtakirjalla.

19§
Jokainen, joka on päässyt sukuyhdistyksen jäseneksi ja tullut lailliseen ikään, maksaa jäsenmaksun, jonka suuruuden sukupäivät päättävät.

20§
Jokainen jäsen on velvollinen mahdollisimman nopeasti yhdistyksen puheenjohtajalle ilmoittamaan kaikista perheessä tapahtuneista muutoksista, koskivatpa ne syntymää, vihkimistä tai kuolemaa, mikäli mahdollista varustettuna virallisella todistuksella.

21§
Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan testamentteja ja muita lahjoituksia sekä kantamaan ja vastaamaan oikeuksissa ja muissa virastoissa.

22§
Jäsenmaksu- y.m. varat käytetään sukupäivien päätöksen mukaan näiden sääntöjen 2§:ssä määriteltyjen yhdistyksen tarkoitusperien totettamiseksi, aluksi tutkimuksen teettämiseksi Sjöstedt-suvusta. Jäsenmaksujen suorittaminen alkaa samasta kuukaudesta, jolloin jäsen on hyväksytty. Sukuneuvostolla on oikeus myöntää jäsenille, jotka hetkellisesti ovat vaikeuksissa, joko maksujen pidennystä, alentaa maksumäärää tai vapauttaa maksusta kokonaan.

23§
Jos näitä sääntöjä muutetaan, on välttämätöntä, että päätös tästä sukukokouksessa läsnäolevien kautta tehdään vähintään kahdella kolmanneksella annetuista äänistä.

24§
Jos sukupäivät yksimielisesti päättävät, voi sukuyhdistys purkautua. Älköön lopullista päätöstä yhdistyksen lakkauttamisesta tehtäkö samoilla päivillä, missä ehdotus herätettiin, vaan se tulee vahvistaa seuraavilla sukupäivillä, joita ei voida pitää ennen kuin kolme kuukautta on kulunut sukupäivistä, joilla asia on esille otettu.

25§
Jos yhdistys puretaan, käytetään yhdistyksen omaisuus yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavalla tavalla siten kuin viimeiset sukupäivät ovat määränneet. Päätös yhdistyksen omaisuuden käyttämisestä on muutoin tapahtuva samassa järjestyksessä kuin mitä on määrätty yhdistyksen lakkauttamisesta.

26§
Jos sukuyhdistys lakkaa olemasta, niin sen hallussa olevat sukupaperit eivät milloinkaan saa joutua jollekkin yksityiselle jäsenelle, vaan ne annetaan kokonaisuudessaan Suomen Sukututkimusseuralle Helsingissä tai, jos se tätä sukuyhdistystä purettaessa ei enään ole olemassa, samantapaiselle laitokselle, esim. Suomen Valtionarkistolle.


Säännöt hyväksytty sukuyhdistyksen perustavassa kokouksessa Akaan Rätössä 1.7.1928.
Muutettu Mellilän Tohnalla 6.7.1947107
sivun alkuunsivun alkuun